Guess the word

Play now!
Link to this game:
Embed this game in your page: After making your selection, copy and paste the embed code above. Report a problem
Level: 
elementary
Type: 
vocabulary
Language to Learn: 
English
Student's mothertongue: 
Any
Education and Culture GD, Life long learning

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.