Проектът

 Изучаването на чужди езици в днешно време е от изключителна важност за всички млади хора, защото това не само разширява кръгозора им, обогатява знанията им, но и открива по-добри перспективи за реализация. За някои хора обаче, овладяването на чуждия език може да представлява сериозно предизвикателство. Традиционните методи на преподаване на езика често са недостатъчно ефективни, а следователно и обезкуражаващи за повечето учащи, проявяващи симптоми на дислексия. Нашият проект има за цел да мотивира тези, които са в началото на изучаването на чужд език и да окуражи тези, които са се сблъскали със сериозни трудности и са приели, че чуждият език е непреодолимо препятствие за тях и независимо от полаганите усилия, резултатът ще си остане незадоволителен. За нас няма значение на каква възраст е изучаващият чужд език, нито в каква образователна степен. Този проект се базира на опита и резултатите от работата по предишен проект - Calldysc, чрез по-нататъшно разработване на идеите, включване на нови целеви групи и разширяване на предишното партньорство в нови страни.

 Прилагайки европейския социален модел, при който средата следва да се адаптира към нуждите на всички, в това число ина учащите със специални потребности, ние предлагаме обучение чрез адаптивни мултимедийни образователни игри, както и на възможност учителите (родителите или дори по-големите ученици) сами да определят и създават съдържателната част на игрите, така че те в максимална степен да отговарят на потребностите на учащите и на изискванията на учебния материал.

 Ние предлагаме:

 ·         Забавни и съобразени със специфичния стил на учене на учащите с дислексия образователни езикови игри;

 ·         Редактираща програма даваща възможност за персонализиране на съдържанието;

 ·         Онлайн общност от учители по чужди езици, които могат да ползват и оценяват разработените от колегите им игри и да споделят идеи и опит;

 ·         Обучение за учители и родители за методите, подходящи при преподаване на чужд език на учащи с дислексия, и използването на асистиращи технологии.

 

Education and Culture GD, Life long learning

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.